Όροι & Προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΑ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος παρέχεται από την επιχείρηση "Γιαγκουδάκης Χρήστος Δημήτριος" που εδρεύει στην 7ης Μεραρχίας 62Α Καβάλα, ΤΚ 65403, Α.Φ.Μ. 127236488, Δ.Ο.Υ. Καβάλας. Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε να κάνετε χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου όπως διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους παροχής υπηρεσιών και χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Το παρόν κείμενο θεμελιώνει μία συμφωνία μεταξύ εσάς και του διαδικτυακού τόπου, η οποία τεκμηριώνει τους νομικά δεσμευτικούς όρους και τις προϋποθέσεις που συνδέονται με την χρήση του διαδικτυακού τόπου.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη και το περιεχόμενο του δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τον επισκέπτη/χρήστη να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Οι κάτωθι όροι χρήσης αφορούν την χρήση του διαδικτυακού τόπου τόσο από απλό επισκέπτη/χρήστη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη (δηλαδή χρήστη που έχει δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στον διαδικτυακό μας τόπο). Επιπρόσθετα, οι όροι χρήσης που περιγράφονται στην συνέχεια έχουν πεδίο εφαρμογής το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και ισχύουν για οτιδήποτε γενικότερα περιλαμβάνεται σε αυτόν αλλά και αφορούν αυτόν. Με την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή την πρόσβαση στο διαδικτυακό μας τόπο με οποιονδήποτε τρόπο, την προβολή ή την περιήγηση σε αυτόν συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου καθώς και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε και δεσμεύεστε σε συμμόρφωση προς αυτούς.

Η χρήση του διαδικτυακού μας τόπου καθώς και η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν επιτρέπεται σε άτομα που δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα να χρησιμοποιούν και να επισκέπτονται τον διαδικτυακό τόπο καθώς και να συνάπτουν οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω αυτού. Σε κάθε περίπτωση ο διαδικτυακός τόπος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου ή ενέργεια με αφορμή την χρήση της Ιστοσελίδας μας που θα πραγματοποιηθεί από επισκέπτες/χρήστες που δεν φέρουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα διότι ο διαδικτυακός τόπος δεν είναι σε θέση να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχόμενων επισκεπτών/χρηστών.

Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και την υπηρεσία και υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Συμφωνείται ρητά ότι απαγορεύεται στους χρήστες της υπηρεσίας να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα για να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων του διαδικτυακού τόπου. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η χρήση λογισμικού για την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων για προσωπική ή επαγγελματική χρήση. Επιπρόσθετα, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου.

Η επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή δίχως διακοπές καθώς και ότι θα λειτουργήσει δίχως σφάλματα και διαταραχές. Λόγω τεχνικών συνθηκών, τις οποίες δεν επηρεάζει η εταιρία, μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Διαδικτύου ή του διαδικτυακού τόπου, καθώς και μίας προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση μέτρων συντήρησης και επικαιροποίησης. Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με τέτοια μέτρα, τα οποία κατά το δυνατόν πραγματοποιούνται εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας και δηλώνονται έγκαιρα και με τις σχετικές αρνητικές επιδράσεις σε εύλογο βαθμό. Μία τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας δεν αποτελεί ελάττωμα. Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρηστής εξαιτίας της χρήσης ή / και της μη διαθεσιμότητας της χρήσης της υπηρεσίας, των πληροφοριών του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει την υπηρεσία, καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους πριν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό μας τόπο. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με το περιεχόμενο των όρων χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν κείμενο και δεν αποδέχεστε αυτούς πλήρως και ανεπιφυλάκτως, σας παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση του διαδικτυακού μας τόπου. Η συνέχιση της χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου συνεπάγεται αμέσως και αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των όρων χρήσης του και την δέσμευση σας ως προς αυτούς.

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση επίλυσης διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Καβάλας.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ

Εγγραφή-Λογαριασμός χρήστη

Ο διαδικτυακός μας τόπος παρέχει την δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες αυτού να δημιουργήσουν προσωπικό λογαριασμό (user account). Επισημαίνεται όμως ότι η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τον χρήστη δεν είναι υποχρεωτική τόσο για την περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο όσο και για την πραγματοποίηση κάποιας συναλλαγής.

Κατά την διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας του λογαριασμού, θα ζητηθούν από τους χρήστες ορισμένα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες. Κάθε χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες και αφετέρου να διατηρεί επιμελώς και να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας του λογαριασμού του χρήστη, θα ζητηθεί από αυτόν να ορίσει ένα όνομα χρήστη (username) και έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password ). Ο χρήστης οφείλει να δείχνει την ανάλογη επιμέλεια προκειμένου να διαφυλαχθούν τα προσωπικά του στοιχεία. Για το λόγο αυτό συνιστάται σε αυτόν να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας προκειμένου να αποφευχθεί η παράνομη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και των κωδικών πρόσβασης σε αυτές από τρίτα μη εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα. Ο διαδικτυακός τόπος διαθέτει στους χρήστες υπηρεσία μέσω της οποίας θα μπορούν αυτοί οποιαδήποτε χρονική στιγμή να αλλάζουν τους προσωπικούς κωδικούς τους. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί κλοπή, απώλεια του κωδικού, μη εξουσιοδοτημένη χρήστη του προσωπικού του λογαριασμού, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση για δική του εξασφάλιση να προβεί σε άμεση αλλαγή του κωδικού του.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που θα διενεργήσει μέσω του προσωπικού του λογαριασμού (user account). Ο χρήστης θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση του στον  προσωπικό του λογαριασμό, τον έλεγχο, την χρήση και διαχείριση αυτού καθώς και για την μη πρόσβαση σε αυτόν ατόμων που δεν είναι εξουσιοδοτημένα προς αυτό. Ο διαδικτυακός τόπος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μορφή βλάβης ή ζημίας προκύψει από την αμέλεια των χρηστών να συμμορφωθούν με τους παρόντες όρους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της επιχείρησης. Η υπηρεσία και το περιεχόμενο (ενδεικτικά: δεδομένα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, φωτογραφίες, video, πληροφορίες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα) που εμφανίζονται ή είναι διαθέσιμα στους επισκέπτες στον διαδικτυακό τόπο, προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνιση τους στο δικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης τους. Το σήμα καθώς και όλα εν γένει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα περιεχόμενα αυτού του διαδικτυακού τόπου ανήκουν στην επιχείρηση "Γιαγκουδάκης Χρήστος Δημήτριος" και τους δικαιοπαρόχους της, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοί τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων). Με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του νόμου, δεν είναι δυνατή και απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, ανατύπωση, παρουσίαση, δημοσίευση, πώληση ή διανομή καθ' οιονδήποτε τρόπο των περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.

Πέραν των όσων ρητά αναγράφονται στην παρούσα ενότητα, η επιχείρηση επιφυλάσσεται να διεκδικήσει την προστασία οποιοδήποτε άλλου νόμιμου δικαιώματος του σχετίζεται με πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον διαδικτυακό τόπο και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων υπηρεσιών, οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων αποτελούν δικής τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς τους φέρουν και την σχετική ευθύνη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Όλα τα περιεχόμενα, στα οποία περιλαμβάνονται κείμενα, φωτογραφίες, γραφικές παραστάσεις κτλ. που δημοσιεύονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο μπορεί να έχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η επιχείρηση "Γιαγκουδάκης Χρήστος Δημήτριος" δεν αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη για τις ανακρίβειες ή τα λάθη αυτά, ούτε εγγυάται μεταξύ άλλων την πληρότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών που εμπεριέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή την καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη χρήση.

Η επιχείρηση "Γιαγκουδάκης Χρήστος Δημήτριος" δε φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρχική ή επιγενόμενη απώλεια ή ζημία που απορρέει από την πρόσβαση ή τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχεται σε αυτόν. Με την χρήση του διαδικτυακού μας τόπου αποδέχεστε την απαλλαγή της επιχείρησης "Γιαγκουδάκης Χρήστος Δημήτριος" από οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια ή ζημία που σχετίζεται με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Ο διαδικτυακός τόπος παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες «όπως ακριβώς έχουν». Ο διαδικτυακός τόπος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτού να διέπεται από ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Ο διαδικτυακός τόπος αναλαμβάνει την υποχρέωση αν επισημανθούν τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις σχετικά με το περιεχόμενο του από οποιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη αυτού να καταβάλει άμεσα κάθε προσπάθεια για την διόρθωσή τους. Ωστόσο, παρά τις εύλογες προσπάθειες που καταβάλλουμε να σας προμηθεύουμε με περιεχόμενο που να πληροί τις αναφερόμενες προϋποθέσεις δεν σας παρέχουμε κανενός είδους εγγύηση ρητή ή σιωπηρά τεκμαιρόμενη αναφορικά με το εν λόγω περιεχόμενο. Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη οποιοδήποτε περιεχόμενο βρίσκεται στον διαδικτυακό μας τόπο. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε κανενός είδους ευθύνη για οποιαδήποτε απόφαση λάβετε ή ενέργεια πραγματοποιήσετε με αφορμή το περιεχόμενο που σας διατίθεται μέσω του διαδικτυακού μας τόπου.

Επίσης, ο διαδικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς καθυστέρηση, χωρίς αποτυχία, χωρίς σφάλματα, χωρίς φθορές ή απώλειες οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με τις υπηρεσίες του, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που ενδεχομένως θα του τίθενται. Ανά πάσα χρονική στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών ο διαδικτυακός τόπος δύναται να πραγματοποιεί αλλαγές και βελτιώσεις που κατά την κρίση του θα καταστήσουν ευχερέστερη και αποδοτικότερη την λειτουργία του.

Ομοίως, ο διαδικτυακός τόπος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτός ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο διαδικτυακός τόπος.

Περαιτέρω ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται, ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό ή προσβλητικό. Σε καμία περίπτωση ο διαδικτυακός τόπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε μορφής βλάβης ή ζημίας που τυχόν θα υποστούν οι επισκέπτες/χρήστες του λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους.

Ο διαδικτυακός τόπος, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία ή βλάβη υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του στις οποίες προβαίνει ο επισκέπτης/χρήστης επ’ αφορμή αυτών με δική του αποκλειστικά πρωτοβουλία και με την γνώση των παρόντων όρων.

Περαιτέρω ο  παρών διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από την χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον επισκέπτη/χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων ή σε υπαιτιότητα του παραγωγού όπως ενδεικτικά πταίσμα κατά την παραγωγή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών. Η ευθύνη μας περιορίζεται στην ρυθμιζόμενη από τις διατάξεις του ελληνικού Αστικού Κώδικα ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα αρθ. 534 επ. Συνεπώς σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας κατά το άρθρο 540 ΑΚ ο αγοραστής δικαιούται διαζευκτικώς είτε να ζητήσει διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες είτε να μειώσει το τίμημα ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

Ο διαδικτυακός τόπος δεν εγγυάται την διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην προκειμένη περίπτωση δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Ο διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας μεταξύ των οποίων ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλόμενου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου  Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά κάθε περιστατικό που εμποδίζει αναίτια από την πλευρά του την καλόπιστη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η ευθύνη του διαδικτυακού τόπου περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις του και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (LINKS)

Ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για την διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου. Οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπονται οι επισκέπτες/χρήστες μας μέσω των εν λόγω συνδέσμων υπόκεινται στους αντίστοιχους των διαδικτυακών αυτών τόπων όρων χρήσης, τους οποίους συνίστανται αυτοί να διαβάσουν προσεκτικά πριν συνεχίσουν την περιήγησής τους στους συγκεκριμένους διαδικτυακούς τόπους. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει διαμέσου των συνδέσμων που ενυπάρχουν στον δικό μας διαδικτυακό τόπο κάποιον από τους τρίτους διαδικτυακούς τόπους το πράττει με δική του ευθύνη. Ο διαδικτυακός μας τόπος δεν ελέγχει την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών των άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών τρίτων διαδικτυακών τόπων, ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει ότι πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι και φέρουν αποκλειστικώς ακέραια την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του δικού μας διαδικτυακού τόπου, ο οποίος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν ή για την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Επιπρόσθετα, σύνδεσμοι (links) με τρίτο διαδικτυακό τόπο δεν υπονοεί ότι ο διαδικτυακός μας τόπος επιδοκιμάζει ή προωθεί τον τρίτο  διαδικτυακό τόπο ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση ο διαδικτυακός τόπος δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου εάν κατά την κρίση του διαπιστώνει παραβίαση ή ενδεχόμενη παραβίαση του νόμου ή των παρόντων όρων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλετε στο "www.makeuphub.gr" κατά τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου επεξεργάζονται σύμφωνα με την Πολιτική της Επιχείρησής μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους της παρούσας ενότητας καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ενότητας. Σε κάθε περίπτωση ο διαδικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους παρόντες όρους για ενδεχόμενες αλλαγές, καθώς η συνέχιση της χρήσης του διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Τα Δεδομένα που Επεξεργαζόμαστε

Κατά την περιήγηση και χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται στους επισκέπτες/χρήστες μέσω αυτού είναι πιθανό να ζητηθεί από τους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού μας τόπου να παράσχουν κάποια προσωπικά τους στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, την αποστολή αυτής και την έκδοση φορολογικού παραστατικού, όπως ενδεικτικώς το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου κλπ.

Ο διαδικτυακός τόπος συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας του διαδικτυακού μας τόπου. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το συγκεκριμένο άτομο.

Τα συνήθη προσωπικά δεδομένα που μπορεί να παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων του προγράμματος περιήγησης ή των αιτημάτων χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται στον Ιστότοπο, καθώς και δεδομένα που συλλέγονται από cookies όπως καθορίζονται στην Πολιτική για τα Cookies, μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία. Κάθε επισκέπτης/χρήστης εγγυάται ο ίδιος για την ακρίβεια και την γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων τα οποία ο ίδιος εκουσίως δηλώνει στο διαδικτυακό μας τόπο.

Σε τι Είδους Επεξεργασία των Δεδομένων μου θα Προβεί η Επιχείρηση

Με τη συγκατάθεσή σας, η Επιχείρηση μπορεί να επεξεργαστεί τα συνήθη προσωπικά δεδομένα σας, ώστε να εξασφαλίσει ότι θα μπορείτε να επωφεληθείτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες και λειτουργίες και να βελτιστοποιήσει την απόδοσή τους, να συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της, να διαχειρίζεται τα αιτήματα και τις αναφορές που λαμβάνει μέσω του Ιστότοπου και να διαχειρίζεται την εγγραφή σας σε οποιεσδήποτε περιοχές και πρωτοβουλίες περιορισμένης πρόσβασης που ενδέχεται να υπάρχουν στον Ιστότοπο σύμφωνα με το Άρθρο 6.1.α του κανονισμού GDPR. Η Εταιρία μπορεί επίσης να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από νόμους, κανονισμούς και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η νομική βάση για την επεξεργασία για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού GDPR.

Επιπλέον, με την προαιρετική συγκατάθεσή σας, τα συνήθη προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν στις επίσημες δημοσιεύσεις της εταιρίας ή σε διαφημιστικές δραστηριότητες (μάρκετινγκ), δηλαδή στο πλαίσιο αποστολής διαφημιστικού υλικού ή/και εμπορικών επικοινωνιών που αφορούν στις υπηρεσίες της Εταιρίας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους ή/και μεθόδους επικοινωνίας (π.χ. ταχυδρομείο, τηλέφωνο, κ.λπ.) ή αυτόματα μέσα (π.χ. επικοινωνίες μέσω Internet, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηνύματα κειμένου, εφαρμογές για κινητές συσκευές, όπως smartphones και tablet, λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. Facebook ή Twitter, κ.λπ.). Η νομική βάση της επεξεργασίας για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού GDPR.

Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην βάση δεδομένων της εταιρίας με τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες θα τύχουν επεξεργασίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συλλέγονται, καταχωρούνται, οργανώνονται, αποθηκεύονται) με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας, την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών, καθώς και την προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων της εταιρίας και σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η χρήση της υπηρεσίας από αυτούς τους χρήστες συνεπάγεται την εκ μέρους τους παροχή συναίνεσης προς την εταιρία για την επεξεργασία των δεδομένων τους στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας. Τέλος, η Επιχείρηση μπορεί να επεξεργαστεί τα συνήθη και ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα για να προστατεύσει τα δικαιώματά της σε δικαστικές διαδικασίες.

Όλα τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας αυτόματα και ηλεκτρονικά εργαλεία που είναι κατάλληλα για την πλήρη διασφάλιση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητα.

Δεδομένα Περιήγησης

Εάν επισκεφτείτε απλώς τον Ιστότοπο (δηλαδή, χωρίς να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες/λειτουργίες), η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται στα δεδομένα περιήγησης, δηλαδή τα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητο να σταλούν στον Ιστότοπο για τη λειτουργία των υπολογιστών στους οποίους λειτουργεί ο Ιστότοπος και των πρωτοκόλλων επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει, για παράδειγμα, διευθύνσεις IP ή τομείς ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την επίσκεψη στον Ιστότοπο και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τον Ιστότοπο. Η εταιρία συλλέγει αυτά και άλλα δεδομένα (όπως για παράδειγμα τον αριθμό των επισκέψεων και τον χρόνο που αφιερώνεται στον Ιστότοπο) μόνο για στατιστικούς σκοπούς και σε ανώνυμη μορφή, προκειμένου να παρακολουθεί τη λειτουργία του Ιστότοπου και να βελτιώνει την απόδοσή του. Τα δεδομένα αυτά δεν συλλέγονται για να συνδεθούν με άλλες πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες ή για την ταυτοποίηση των χρηστών. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες, από τη φύση τους, μπορούν να επιτρέψουν στην εταιρία να εντοπίσει τους χρήστες μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με δεδομένα που κατέχονται από τρίτους. Τα δεδομένα περιήγησης συνήθως διαγράφονται μετά από την επεξεργασία τους σε ανώνυμη μορφή, αλλά ενδέχεται να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν από την εταιρία για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών οποιονδήποτε αδικημάτων υπολογιστών που διαπράττονται σε βάρος ή μέσω του Ιστότοπου. Με την επιφύλαξη αυτής της δυνατότητας και των διατάξεων της Πολιτικής για τα Cookies, τα δεδομένα περιήγησης που περιγράφονται παραπάνω αποθηκεύονται μόνο προσωρινά, σύμφωνα με τον νόμο.

Πώς Αποθηκεύουμε τα Δεδομένα και για Πόσο Καιρό

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού GDPR, οι υπολογιστές και τα προγράμματα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση δημιουργούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων ταυτοποίησης. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας. Το εν λόγω χρονικό πλαίσιο έχει κατώτατο όριο αυτό των πέντε (5) ετών.

Πώς διασφαλίζεται η Ασφάλεια των Δεδομένων του Πελάτη

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι για την Επιχείρηση απόλυτη δέσμευση. Για να επιτευχθεί αυτό εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων η Επιχείρηση ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Άτομα που Έχουν Πρόσβαση στα Δεδομένα

Τα δεδομένα του Πελάτη θα διαβιβαστούν σε τμήματα της Επιχείρησης που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Ενδεικτικά αναφέρεται το τμήμα τεχνικής υποστήριξης, η νομική υπηρεσία, το λογιστήριο κ.λπ.

Τα δεδομένα του Πελάτη, ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, η Επιχείρηση διατηρεί συμβάσεις για την ορθή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επίσης, τα δεδομένα, στα πλαίσια της λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισης του Πελάτη, μπορεί να διαβιβαστούν σε διάφορες υπηρεσίες, δημόσιες αρχές, κ.λπ. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Πελάτη αποκλειστικά για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών προς την Επιχείρηση και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Σε κάθε διαβίβαση η Επιχείρηση λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η www.makeuphub.gr να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούνται για την παροχή πληροφορίων και για την διεκπεραίωση των παραγγελιών ενώ σε κάθε έξοδό του χρήστη από την ιστοσελίδα, διαγράφονται αυτόματα. Τα cookies είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.makeuphub.gr. Τα μενού των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies που ποικίλουν ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τον προειδοποιεί για την χρήση των Cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή των Cookies σε καμία περίπτωση. Παρακαλούμε να λάβετε όμως υπόψη σας ότι σε περίπτωση που απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα Cookies του διαδικτυακού μας τόπου ενδέχεται η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων μας να χαθεί εν μέρει. Επίσης, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι απενεργοποιώντας ένα Cookie ή μία κατηγορία Cookies δεν διαγράφεται το Cookie από το πρόγραμμα περιήγησης. Μία τέτοια ενέργεια θα πρέπει να γίνει από εσάς αλλάζοντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται.

Τα Δικαιώματά Σας

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την δυνατότητα όποτε ο ίδιος το επιθυμεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου προκειμένου να επιβεβαιώσει την ενδεχόμενη ύπαρξη κάποιου προσωπικού του στοιχείου, την διόρθωση αυτού ή ακόμη την διαγραφή του ή να ασκήσει το δικαίωμα της αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και το δικαίωμα στην φορητότητα των πληροφοριών που τον αφορούν. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή χωρίς όμως η επιγενόμενη αυτή ανάκληση να θίγει την επεξεργασία που βασίσθηκε στην συγκατάθεση προ της ανάκλησης. Περαιτέρω έχει το δικαίωμα να απευθύνεται για οτιδήποτε σχετικό στην αρμόδια αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Ο διαδικτυακός μας τόπος αναγνωρίζει την σημασία του ζητήματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους.

Εάν ο επισκέπτης/χρήστης προβαίνει με δική του βούληση σε γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν σε τρίτους μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου εναπόκειται στον ίδιο να προβεί σε έρευνα των όρων προστασίας των δεδομένων αυτών από τους εν λόγω τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης που προβαίνει σε μία τέτοια ενέργεια αποδέχεται την μη ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης του παρόντος διαδικτυακού τόπου για την εν λόγω γνωστοποίηση στους τρίτους όπως και για την ενδεχόμενη περαιτέρω χρήση των δεδομένων του από αυτούς. Επισημαίνεται επιπλέον ότι ο διαδικτυακός τόπος δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την τυχόν γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων χωρίς την συγκατάθεση τους, που γίνονται από επισκέπτες/χρήστες αυτού μέσω της ιστοσελίδας μας.

Επικοινωνία για Ζητήματα Προσωπικών Δεδομένων

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο αντίστοιχο τμήμα της Επιχείρησης – τηλ: 6945653533, email: infomakeuphub@gmail.com


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία "Γιαγκουδάκης Χρήστος Δημήτριος" διατηρεί το δικαίωμα να προβεί οποτεδήποτε σε αλλαγές ή τροποποιήσεις των παρόντων όρων χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση. Οποιαδήποτε αλλαγή/ τροποποίηση αρχίζει να ισχύει με την δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η συνέχιση της πρόσβασης και χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου μετά από κάθε αλλαγή υποδηλώνει ότι αποδέχεστε τους τροποποιημένους όρους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Προϊόντα που προμηθευτήκατε από το www.makeuphub.gr είναι δυνατόν να αλλαχθούν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την αγορά τους, μόνο εφόσον δεν έχουν ανοιχτεί, βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία και συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα και παραστατικά με τα οποία έγινε η παραλαβή.

Εάν το προϊόν που παραλάβετε είναι σπασμένο χωρίς να ανοιχθεί.

Σε περίπτωση που παραλάβετε προϊόν το οποίο έχει υποστεί βλάβη κατά την μεταφορά, το www.makeuphub.gr  θα προβεί σε άμεση αντικατάσταση του, εφόσον δεν έχει ανοιχθεί ή χρησιμοποιηθεί. Η αντικατάσταση του προϊόντος θα γίνει με αποστολή στα ίδια στοιχεία και διεύθυνση χωρίς χρέωση. Οποιοδήποτε αίτημα για αντικατάσταση σπασμένου προϊόντος πρέπει να γνωστοποιείται σε εμάς εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την παραλαβή του ώστε να γίνεται δεκτό, με το χρονικό πλαίσιο πάντως της αλλαγής αυτής καθαυτής να παραμένει στις δεκατέσσερεις (14) ημέρες. Οποιοδήποτε αίτημα για αντικατάσταση σπασμένου προϊόντος, μετά τη νόμιμη καταληκτική ημερομηνία, δεν γίνεται δεκτό.

Σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που σας πωλούμε μπορείτε (α) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση σας, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες ή (β) την αντικατάσταση του με άλλο ή (γ) να υπαναχωρήσετε. Οι παραπάνω υποχρεώσεις της Επιχείρησής μας παύουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή το προϊόν το οποίο επιστρέφεται φέρει βρομιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητας του, ή από στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα νόμιμα παραστατικά αγοράς.

Εάν θέλετε να αλλάξετε το προϊόν που παραγγείλατε με κάποιο διαφορετικό

Προϊόντα των οποίων η χρήση ή η απουσία αυτής δεν είναι εφικτό να εκτιμηθεί εξαιτίας της φύσεως του προϊόντος ή της εργοστασιακής του συσκευασίας, δεν δύνανται να επιστραφούν, αφού ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν
  • προϊόντα σφραγισμένα, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση

Διαδικασία Επιστροφής Προϊόντων

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε κάποιο προϊόν που προμηθευτήκατε από το  www.makeuphub.gr, η διαδικασία είναι η εξής:

  • Μας ενημερώνετε με email ή τηλεφωνικώς ότι επιθυμείτε αλλαγή και το  προϊόν της αλλαγής.
  • Συμπληρώνετε τη Φόρμα Αλλαγής/Αντικατάστασης Προϊόντος.
  • Επιστρέφετε το πακέτο στην αρχική του συσκευασία με όλα τα προστατευτικά μέσα,  μέσω της συνεργαζόμενης μας εταιρίας courier που σας ήρθε το δέμα.
  • Η διεύθυνση επιστροφής είναι : MakeupHub.gr, 7ης Μεραρχίας 62Α, 65403, Καβάλα, 6945653533
  • Η χρέωση των μεταφορικών της επιστροφής είναι με χρέωση παραλήπτη, ενώ τα έξοδα της εκ νέου αποστολής από μέρους μας (ήτοι του/των προϊόντος/ντων με τα οποία ο πελάτης αντικαθιστά την αρχική του αγορά) βαραίνουν τον πελάτη και ανέρχονται στο ποσό των πέντε (5) ευρώ, ανεξαρτήτως του ποσού αγοράς.
  • Ο καταναλωτής έχει την υποχρέωση να μας επιστρέψει το προϊόν στην ίδια κατάσταση με αυτή που το παρέλαβε. Η παραπάνω διαδικασία ξεκινάει μετά την παραλαβή και τον έλεγχο του πακέτου από εμάς.

Η αποστολή του νέου προϊόντος θα λάβει χώρα μόλις το προϊόν το οποίο επιθυμείτε να αντικαταστήσετε επιστρέψει στην έδρα μας και διαπιστωθεί η καταλληλότητά του προς επιστροφή. Σε περίπτωση που η κατάσταση του εν λόγω προϊόντος ΔΕΝ πληροί τους όρους επιστροφής, σας επιστρέφουμε το αρχικό προϊόν με τα μεταφορικά έξοδα να βαραίνουν τον πελάτη.

Το  www.makeuphub.gr έχει το δικαίωμα άρνησης αλλαγής σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι.

Tο  www.makeuphub.gr επιφυλάσσεται για την αλλαγή της Πολιτικής ανά πάσα στιγμή.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Βάσει της νομοθεσίας που διέπει το ηλεκτρονικό επιχειρείν Ν. 2251/1994 μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα σας για επιστροφή χρημάτων, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος. Η δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων σας, μπορεί να πραγματοποιηθεί έως 14 ημερών από την ημερομηνία επιστροφής του προϊόντος στην έδρα μας. Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε και η πληρωμή.

Τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος βαραίνουν τον καταναλωτή.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης αποτελούν:

  • προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν
  • προϊόντα σφραγισμένα, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις με αντικαταβολή, δηλαδή με την καταβολή του οφειλόμενου ποσού στον εξουσιοδοτημένο προς είσπραξη υπάλληλο της εκάστοτε courier την στιγμή της παραλαβής. Για τον τρόπο αυτό υπάρχει επιπλέον χρέωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για αγορές άνω των 50€ τα έξοδα αποστολής και αντικαταβολής είναι ΔΩΡΕΑΝ

ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις είτε μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της, η χρέωση μπορεί να γίνει τότε ακόμα και στην περίπτωση που κάποιο ή κάποια από τα είδη δεν είναι άμεσα διαθέσιμα και πρέπει να παραγγελθούν από προμηθευτές. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος.

ΜΕΣΩ PAYPAL

Μεταφέρεστε αυτόματα στη σελίδα του PayPal.

Το ασφαλέστερο παγκοσμίως σύστημα διαδικτυακών συναλλαγών, που χρησιμοποιείται από χιλιάδες χρήστες καθημερινά.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφή, βλάβη, απενεργοποίηση ή υπερφόρτωση των διακομιστών ή δικτύων του διαδικτυακού μας τόπου ή με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει παρεμβολές στην ελεύθερη χρήση και ανεμπόδιστη απόλαυση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου από τρίτα πρόσωπα. Επίσης, απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Απαγορεύεται στον οποιοδήποτε να επιχειρήσει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, σε προσωπικούς λογαριασμούς άλλων χρηστών, σε ηλεκτρονικά συστήματα ή δίκτυα μέσω της μεθόδου hacking ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Απαγορεύεται να παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών όπως συλλέγοντας ή/και αποθηκεύοντας τα προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται αυστηρά η πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο. Πέρα από τις παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου για να παραβιάσει με πρόθεση ή όχι οποιαδήποτε τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή, διεθνή νομοθεσία ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του διαδικτυακού μας τόπου.

Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα, η οποία απορρέει από την κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη ανάγεται στην σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα υποστεί ο διαδικτυακός μας τόπος εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης/διαφοράς/διαμάχης που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους όρους της παρούσας ενότητας. Ο διαδικτυακός μας τόπος έχει το δικαίωμα να αξιώσει την ικανοποίηση της εν λόγω ζημίας προβαίνοντας σε οποιαδήποτε σχετική νόμιμη ενέργεια.

Μενού

Δημιουργήστε ένα δωρεάν λογαριασμό για να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας στοιχεία.

Είσοδος

Δημιουργήστε ένα δωρεάν λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε τις λίστες επιθυμιών.

Είσοδος